❤️𝙂𝙞𝙖́ 𝟭𝟴 𝙩𝙧𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙝𝙪𝙚̂ 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙌𝙪𝙖̣̂𝙣 𝟲

❤️𝙉𝙝𝙖̀ 𝙢𝙖̣̆𝙩 𝙩𝙞𝙚̂̀𝙣 𝙜𝙖̂̀𝙣 𝙘𝙝𝙤̛̣ 𝘼𝙣 𝘿𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙑𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝟭𝟬-𝙌𝙪𝙖̣̂𝙣 𝟲-𝙜𝙖̂̀𝙣 𝙫𝙤̀𝙣𝙜 𝙭𝙤𝙖𝙮 𝙢𝙪̃𝙞 𝙩𝙖̀𝙪

👉𝘿𝙏:𝟱𝙢𝙭𝟭𝟳𝙢(𝟭 𝙩𝙧𝙚̣̂𝙩-𝟯 𝙡𝙖̂̀𝙪-𝟰𝙥𝙝𝙤𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪-𝟱𝙩𝙤𝙡𝙚𝙩)

👉𝘿𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙓𝙚 𝙏𝙖̉𝙞

✨𝙆𝙞𝙣𝙝 𝘿𝙤𝙖𝙣𝙝 𝙈𝙤̣𝙞 𝙉𝙜𝙖̀𝙣𝙝 𝙉𝙜𝙝𝙚̂̀

📲𝙕𝙖𝙡𝙤-𝙄𝙥𝙝𝙤𝙣𝙚: 𝟬𝟵𝟳.𝟲𝟲𝟲𝟲.𝟵𝟴𝟮 𝙏𝙤̂́ 𝙏𝙧𝙞𝙣𝙝

📲. :𝟬𝟵𝟯𝟭.𝟱𝟵.𝟯𝟴.𝟲𝟴 𝘿𝙪𝙮 𝙃𝙖̉𝙞

🩷𝘼𝙡𝙤 𝘿𝙚̂̉ 𝙓𝙚𝙢 𝙉𝙝𝙖̀ 𝙈𝙞𝙚̂̃𝙣 𝙋𝙝𝙞́.

🖍️𝙉𝙃𝘼̣̂𝙉 𝙆𝙔́ 𝙂𝙊̛̉𝙄 𝙉𝙃𝘼̀ 𝘿𝘼̂́𝙏-𝙉𝙃𝘼̀ 𝘾𝙃𝙊 𝙏𝙃𝙐𝙀̂-𝙉𝙃𝘼̀ 𝘾𝙊̂́-𝙎𝘼𝙉𝙂 𝙌𝙐𝘼́𝙉…𝙫..𝙫….